LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân Quý I, Quý II năm 2016

Ngày đăng 15/01/2016 | 10:22  | Lượt xem: 169
Lịch đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân Quý I, Quý II năm 2016

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý I/2016

Ngày đăng 08/01/2016 | 10:21  | Lượt xem: 168
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý I/2016

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2016

Ngày đăng 17/12/2015 | 11:27  | Lượt xem: 174
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2016

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý IV năm 2015

Ngày đăng 30/09/2015 | 11:40  | Lượt xem: 156
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý IV năm 2015

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý III/2015

Ngày đăng 07/07/2015 | 09:14  | Lượt xem: 162
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý III/2015

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý III năm 2015

Ngày đăng 29/06/2015 | 02:38  | Lượt xem: 168
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý III năm 2015

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II/2015

Ngày đăng 13/04/2015 | 09:13  | Lượt xem: 195
Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội quý II/2015

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý II năm 2015

Ngày đăng 23/03/2015 | 09:27  | Lượt xem: 141
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý II năm 2015

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2015

Ngày đăng 31/12/2014 | 10:30  | Lượt xem: 163
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2015

Lịch Đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân năm 2015

Ngày đăng 31/12/2014 | 10:27  | Lượt xem: 169
Lịch Đại biểu HĐND quận trực tiếp công dân năm 2015

BẢN ĐỒ SỐ