LỊCH TIẾP CÔNG DÂN LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Ngày đăng 27/06/2022 | 04:30  | Lượt xem: 93
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận quý III năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

Ngày đăng 31/03/2022 | 03:30  | Lượt xem: 191
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2022

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:33  | Lượt xem: 57
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Thường trực HĐND Quận

Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Ngày đăng 05/01/2022 | 08:30  | Lượt xem: 49
Lịch tiếp công dân năm 2022 của Đại biểu HĐND Quận

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Ngày đăng 30/12/2021 | 04:00  | Lượt xem: 151
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý I năm 2022

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Ngày đăng 30/09/2021 | 09:36  | Lượt xem: 94
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Ngày đăng 29/06/2021 | 09:00  | Lượt xem: 62
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

Ngày đăng 29/03/2021 | 04:30  | Lượt xem: 65
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý II năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2021

Ngày đăng 30/12/2020 | 11:00  | Lượt xem: 67
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I năm 2021

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Ngày đăng 28/10/2020 | 03:00  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Ngày đăng 29/09/2020 | 04:30  | Lượt xem: 39
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2020

Ngày đăng 26/06/2020 | 05:30  | Lượt xem: 49
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý III năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý II năm 2020

Ngày đăng 27/03/2020 | 08:37  | Lượt xem: 51
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận Quý II năm 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I 2020

Ngày đăng 31/12/2019 | 09:00  | Lượt xem: 41
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND quận quý I 2020

Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

Ngày đăng 27/09/2019 | 04:21  | Lượt xem: 791
Lịch trực tiếp công dân của Chủ tịch UBND Quận Quý IV năm 2019

BẢN ĐỒ SỐ