AN TOÀN THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG AN TOÀN THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2022 (cập nhật 06/6/2022)

Ngày đăng 06/06/2022 | 10:00  | Lượt xem: 26
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2022 (cập nhật 06/6/2022)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 02/12/2021)

Ngày đăng 02/12/2021 | 10:00  | Lượt xem: 165
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 02/12/2021)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 28/10/2021)

Ngày đăng 29/10/2021 | 09:00  | Lượt xem: 205
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 28/10/2021)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 21/5/2021)

Ngày đăng 21/05/2021 | 09:00  | Lượt xem: 238
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 21/5/2021)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 20/5/2021)

Ngày đăng 20/05/2021 | 02:00  | Lượt xem: 234
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2021 (cập nhật 20/5/2021)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2020 (Cập nhật 20/8/2020)

Ngày đăng 20/08/2020 | 11:33  | Lượt xem: 280
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2020 (Cập nhật 20/8/2020)

Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2020 (cập nhật 04/8/2020)

Ngày đăng 04/08/2020 | 03:07  | Lượt xem: 179
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm lĩnh vực công thương năm 2020 (cập nhật 04/8/2020)  

Danh sách cơ sở thực phẩm lĩnh vực công thương thực hiện tự công bố cập nhật đến ngày 21/7/2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 03:48  | Lượt xem: 171
Danh sách cơ sở thực phẩm lĩnh vực công thương thực hiện tự công bố cập nhật đến ngày 21/7/2020

BẢN ĐỒ SỐ