TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Quận Nam Từ Liêm học tập Nghị quyết mới của Đảng
Ngày đăng 10/05/2024 | 10:32  | Lượt xem: 283

(NTL) Chiều 09/5, BTV Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/02/2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội kết nối đến 618 điểm cầu với hơn 29 nghìn người tham dự. Dự tại điểm cầu quận Nam Từ Liêm có đồng chí Nguyễn Quang Hiếu - TUV, Bí thư Quận uỷ; đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí trong BTV Quận ủy, BCH Đảng bộ quận cùng đại diện các phòng, ban, ngành thuộc quận và đảng viên 2 cơ quan Quận ủy, UBND quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 8/3/2024 về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TƯ về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”; Chương trình hành động số 32-Ctr/TU ngày 04/4/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TƯ về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động số 29-Ctr/TU ngày 16/02/2024 thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TƯ về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; giới thiệu Nghị quyết số 23-NQ/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ những nội dung quán triệt nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động tại cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, tổ chức thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Chỉ thị theo lộ trình rõ ràng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

Doãn Nhân