TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Pháp chế - HĐND quận giám sát công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 20/03/2024 | 14:14  | Lượt xem: 293

(NTL) Trong 02 ngày (19-20/3), Ban Pháp chế HĐND đã tổ chức Hội nghị giám sát công tác hòa giải ở cơ sở đối với phường Mễ Trì và Mỹ Đình 2.

         

Năm 2023, phường Mễ Trì đã thành lập được 03 tổ hòa giải, kiện toàn 11 tổ hòa giải; các tổ hòa giải đã hòa giải thành 12/14 vụ việc, đạt 86%. Phường Mỹ Đình 2 kiện toàn được 13/14 tổ hòa giải, 01 tổ giữ nguyên không kiện toàn; các tổ hòa giải đã hòa giải thành 5/6 vụ việc, đạt 83,3%. Hai phường cũng đã triển khai mô hình tổ hòa giải “5 tốt” và đạt kết quả quan trọng, là động lực cho các hòa giải viên tích cực thực hiện công tác hòa giải, nhờ đó nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời, tránh khiếu kiện, tranh chấp kéo dài. Năm 2023, UBND phường Mễ Trì đã ban hành Quyết định công nhận tổ hòa giải “5 tốt” cho 14 tổ hòa giải ở cơ sở; phường Mỹ Đình 2 có 12/14 tổ đạt tổ hòa giải “5 tốt”; tham gia cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” do Thành phố và Quận tổ chức đạt kết quả tốt.

Qua khảo sát thực tế tại phường Mễ Trì, Mỹ Đình 2 cho thấy, hòa giải là sự thỏa thuận, tự nguyện của các bên không mang tính bắt buộc nên nhiều khi hoạt động của tổ hòa giải phụ thuộc vào tính tự nguyện, hợp tác của các bên, dẫn đến hiệu quả chưa cao; việc tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các hòa giải viên chưa đầy đủ nên đôi lúc việc cập nhật các văn bản mới chưa kịp thời, một số hòa giải viên chưa thật sự nhiệt tình, trong công tác còn hình thức; hoạt động của tổ hòa giải còn hạn chế, thời gian dành cho công tác hòa giải không nhiều, chưa đi vào chiều sâu; kỹ năng hòa giải cũng như kiến thức pháp luật của đa số hòa giải viên còn hạn chế, nhiều tổ hòa giải lớn tuổi làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, phạm vi hòa giải rộng,...từ đó mục đích hòa giải không đạt được như mong muốn.

Từ những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác hòa giải, thành viên đoàn giám sát, lãnh đạo UBND phường Mễ Trì, Mỹ Đình 2, cán bộ tư pháp và đại diện các tổ hòa giải ở cơ sở đã thảo luận làm rõ các vấn đề đoàn giám sát quan tâm, như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác phối hợp; việc triển khai mô hình tổ hòa giải “5 tốt”....

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Phan Thị Ngọc Nhung – QUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận đề nghị, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác hòa giải; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật, đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải, cung cấp tài liệu cho hòa giải viên; xác định rõ trách nhiệm của hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của phường, đồng chí đề nghị các phòng, ngành liên quan tiếp thu, trên cơ sở quy định của pháp luật về công tác hòa giải ở cơ sở, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo UBND quận nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để tăng cường cho công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Quận.

Thanh Hải