HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1528/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Tuyết) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1529/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Văn Chính) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1525/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Hữu Sơn) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1526/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Chín) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1521/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Thị Hiền) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1522/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Vũ Kim Nga) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1527/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Vũ Kim Nga) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1523/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Khắc Hùng) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1524/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Huệ) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1514/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Trần Thị Loan) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1519/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Dương Thị Nghĩa) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1509/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Văn Quyền) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1518/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Thị Chung) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1515/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Thị Hà) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1512/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Nga) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1508/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Lập) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1507/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Bình) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1520/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Thìn) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1510/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Phạm Thị Hòa) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024
1516/QĐ-UBND Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định kiểm đếm bắt buộc để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng tuyến đường từ phố Trịnh Văn Bô kéo dài nối với phố Kiều Mai (đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm) tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Nguyễn Thị Bích) UBND Quận Nam Từ Liêm 10/07/2024