TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập trung đảm bảo tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế 2021
Ngày đăng 09/06/2021 | 09:08  | Lượt xem: 82

(NTL) Ngày 7/6/2021, UBND quận ban hành công văn số 1285/UBND-TK về việc đảm bảo tiến độ thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn quận.

Theo phương án Tổng điều tra kinh tế TW quy định, thời gian thu thập thông tin khối doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/5/2021. Tính đến ngày 30/5/2021, toàn Quận có 8.302 doanh nghiệp hoàn thành kê khai thông tin, đạt tỷ lệ 63,54%, cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn Thành phố là 55,43%; số lượng doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai còn 5.033 doanh nghiệp, không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch Tổng điều tra. Để đảm bảo điều tra doanh nghiệp toàn Quận hoàn thành theo kế hoạch của Quận và Thành phố, UBND Quận yêu cầu các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác thu thập thông tin điều tra khối doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 20/6/2021 để kịp thời kiểm tra, xử lý, tổng hợp nhanh các chỉ tiêu từ kết quả điều tra.

UBND Quận giao Chi cục Thống kê tiếp tục thông báo, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện điều tra đảm bảo theo phương án Tổng điều tra; theo dõi, cập nhật hàng ngày số lượng và danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện và hoàn thành điều tra, doanh nghiệp chưa thực hiện điều tra; gửi Chi cục Thuế danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện điều tra để tiếp tục phối hợp thông báo tới doanh nghiệp thực hiện điều tra; giám sát, đôn đốc điều tra viên tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện và hoàn thành điều tra.

Giao Chi cục Thuế tiếp tục phối hợp với Chi cục Thống kê, trên cơ sở danh sách doanh nghiệp chưa thực hiện điều tra thông báo hàng ngày, đôn đốc các doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai thông tin khẩn trương thực hiện và hoàn thành điều tra đảm bảo theo quy định.

Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động thực hiện tuyên truyền Tổng điều tra đảm bảo đạt hiệu quả.

Vũ Tâm

 

BẢN ĐỒ SỐ