TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ỦY

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 của BCH Trung ương và 15 năm thực hiện Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ngày đăng 31/05/2024 | 15:03  | Lượt xem: 514

(NTL) Sáng ngày 31/5, Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới” trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

         

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy; các đồng chí Thường trực, BTV Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các phòng, ban, ngành liên quan; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Qua gần 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành chính số 29-CTr/TU, ngày 10/10/2014 của Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện được các cấp từ Quận đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, TDTT, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đầu tư có nhiều nét mới. Xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng, việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức CT-XH, việc thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử, chủ đề công tác năm của Quận và Thành phố, thực hiện VMĐT và thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được triển khai rộng khắp có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển KT-XH trên địa bàn Quận. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được xác định là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và các quy định về nêu gương nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, quản lý nhà nước và hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế về văn hóa, nhất là các hoạt động quảng bá di sản văn hóa Cốm Mễ Trì đến với du khách trong nước và Quốc tế.

Việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Sau 15 năm thực hiện, đến nay tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên địa bàn Quận đạt 94,1%. Các chính sách về BHYT được triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả; công tác truyền thông, quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT được tăng cường, đến năm 2024 tổng số quỹ BHYT là 438,336 tỷ đồng. Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh BHYT; phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và chuẩn bị lộ trình tiến đến BHYT bắt buộc trong những năm tiếp theo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lâm Quang Thao – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận biểu dương, đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết số 33 và Chỉ thị số 38 của các cơ quan liên quan trên địa bàn Quận. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 và Chị thị số 38 và các chương trình hành động của Thành ủy, Quận ủy. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay; tập trung xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh; coi trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa, đội ngũ cán bộ văn hóa của quận và phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đầu tư lĩnh vực văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa và con người; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cho Nhân dân; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 38, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị: Các cấp ủy đảng từ Quận đến phường xác định thực hiện Chỉ thị 38 là nhiệm vụ chính trị, là chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương mình. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT; quản lý tốt đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 98%. Mở rộng, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh CCHC và ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người dân tham gia BHYT.

 

 

 

 

          Nhân dịp này, Quận ủy Nam Từ Liêm đã biểu dương, khen thưởng 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương Đảng khóa XI và khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Chị thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Thanh Hải