TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TIN TỨC HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười tám HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 21/06/2024 | 14:09  | Lượt xem: 389

(NTL) Sáng ngày 21/6, Thường trực HĐND phối hợp với UBND, UBMTTQ Việt Nam quận tổ chúc hội nghị để thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười Tám HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam quận đã thảo luận, thống nhất tổ chức kỳ họp trong 02 ngày (25-26/6). Ngày thứ nhất, kỳ họp sẽ thông qua Báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 của UBND quận. Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND quận năm 2023. Ban Thường trực UBMTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024. Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự quận báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Xem xét thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2024 của quận; Nghị quyết về thống nhất sử dụng ngân sách Quận để đầu tư dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách Thành phố và hỗ trợ các huyện xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ dự án ngành dọc; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2023; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền HĐND quận; tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Ngày làm việc thứ 2, HĐND quận xem xét, thảo luận thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận năm 2025 và tổ chức bế mạc kỳ họp.

Thanh Hải